Насловна » Структура » Сектор за финансије

Сектор за финансије

Сeктoрoм рукoвoди пoмoћница дирeктoрa Тамара Микић, диплoмирaни правник.

Дeлoкруг рaдa

Сектор за финансије обавља нормативне послове, односно послове праћења стања и послове који се односе на обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења у области:

 • буџета;
 • јавних прихода и јавних расхода;
 • фискалних монопола;
 • система  финансијских односа са иностранством и међународним финансијским организацијама;
 • јавног дуга;
 • девизног система;
 • новчаног и монетарног система;
 • спречавања прања новца;
 • банкарског система;
 • осигурања депозита;
 • санације, стечаја и ликвидације банака;
 • система плаћања и платног промета;
 • финансијских ефеката јавних набавки;
 • хартија од вредности и финансијског тржишта;
 • осигурања имовине и лица;
 • система рачуноводства;
 • система ревизије рачуноводствених исказа;
 • књиговодства;
 • облигационих односа;
 • својинскоправних и других стварноправних односа;
 • наслеђивања;
 • средстава у својини Републике Србије;
 • имовине Републике Србије у иностранству;
 • режима и промета непокретности;
 • уписа права на непокретностима;
 • експропријације;
 • игара на срећу;
 • обезбеђивања средстава солидарности, као и друге послове из области финансија и имовине.