Насловна » Структура » Уже унутрашње јединице

1. Одeљeњe за правнотехничку редактуру превода правних тековина Европске уније
и мoтoдoлoгиjу изрaдe прoписa

Одељењем руководи начелник одељења Снежана Говедарица, диплoмирaни правник.

Дeлoкруг рaдa

Одељење за правнотехничку редактуру превода правних тековина Европске уније и методологију израде прописа обавља нормативне послове, послове праћења стања, односно стручне послове који се односе на:

 • правнотехничку редактуру превода правних тековина Европске уније – у области примарног и секундарног законодавства Европске уније;
 • учествовање у припреми предлога правила правнотехничке редактуре правних тековина Европске уније;
 • праћење примене установљених правила на основу којих се врши правнотехничка редактура;
 • давање предлога за унапређење постојећих правила правнотехничке редактуре;
 • припрему предлога директива којима се установљавају правила нормативно-техничке припреме прописа и општих аката и обезбеђује њихова нормативно-техничка ваљаност;
 • припрему предлога директива којима се обезбеђује језичка ваљаност прописа и општих аката у поступку њихове припреме;
 • пружање стручне помоћи ради обезбеђивања правилне и уједначене примене установљених нормативно-техничких правила и језичке, појмовне и логичке ваљаности прописа и других општих аката;
 • праћење примене установљених нормативно-техничких правила и припрему акта којима се она унапређују;
 • праћење обезбеђивања језичке ваљаности прописа и општих аката у поступку њиховог доношења и давање стручних савета и припрему аката којима се унапређује језичка ваљаност прописа и других општих аката у поступку њиховог доношења, као и друге послове који се односе на обезбеђивање језичке, појмовне и логичке ваљаности прописа и општих аката.
 • Телефон: +381 11 3633 253

  e-mail: s.govedarica@gov.rs

   

  2.Oдсeк зa oпштe пoслoвe

  Одсеком руководи шеф одсека Дарко Распоповић, диплoмирaни правник.

  Дeлoкруг рaдa

  Одсек за опште послове обавља послове који се односе на:

 • израду и ажурирање Информатора о раду Секретаријата;
 • спровођење конкурса за пријем у радни однос, припрему решења о радноправном статусу запослених и правима и обавезама из рада и по основу рада;
 • припрему нацрта кадровског плана, вођење кадровске евиденције и других збирки података;
 • безбедност и здравље на раду;
 • спречавање злостављања на раду;
 • контролу забране пушења;
 • израду и реализацију Плана интегритета;
 • доступност информација од јавног значаја;
 • јавне набавке;
 • израду и усклађивање информационог система Секретаријата;
 • оперативну и информатичку подршку  пословима комуникације унутар и ван Секретаријата;
 • израду и одржавање интернет сајта Секретаријата;
 • обраду финансијске документације, израду финансијског плана, периодичних извештаја и завршног рачуна;
 • статистичко-документационе и стручно-оперативне послове;
 • административне и канцеларијске послове и друге опште и кадровске послове.
 • Телефон: +381 11 3633 286

  e-mail: darko.raspopovic@gov.rs