Насловна » Структура » Сектор за припрему прописа

Сектор за припрему прописа

Сeктoрoм рукoвoди пoмoћник дирeктoрa Дарко Радојичић, диплoмирaни правник.

Дeлoкруг рaдa

Сектор за припрему прописа обавља послове државне управе који се односе на учествовање у обликовању политике Владе и извршавање закона, других прописа и општих аката Владе и Народне скупштине, односно припрему прописа који се односе на:

 • организацију и начин рада Владе (закон који уређује рад Владе, пословник Владе, прописи о Генералном секретаријату Владе, службама Владе, кабинетима председника и потпредседника Владе, сталним и повременим радним телима Владе и др.);
 • службену употребу језика и писама;
 • државне симболе;
 • као и припрему других прописа који не спадају у делокруг министарстава.
 • Сектор за припрему прописа обавља нормативноправне, стручне послове и послове праћења стања из надлежности Секретаријата који се односе на планирање и извештавање о раду Владе и припрему, ради њиховог утврђивања, пречишћених текстова општих аката Владе и старање о њиховом објављивању у "Службеном гласнику Републике Србије".

  Сектор за припрему прописа обавља и послове који се односе на обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења који се односе на регулаторну реформу прописа и унапређење законодавног поступка, као и сарадњу са домаћим и међународним организацијама у тим областима.

  Сектор за припрему прописа учествује у разматрању отворених питања везаних за обезбеђивање уставности и законитости у поступку доношења прописа, и обавља друге послове по налогу директора и заменика директора.


  Телефон: +381 11 3633 527

  e-mail: darko.radojicic@gov.rs