Насловна » Структура » Сектор за привреду

Сектор за привреду

Сeктoрoм рукoвoди пoмoћник дирeктoрa Синиша Кукић, диплoмирaни правник.

Дeлoкруг рaдa

Сектор за привреду обавља нормативне послове, односно послове праћења стања и послове који се односе на обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења у области:

 • привреде и привредног развоја;
 • транзиције привреде;
 • положаја и пословања предузећа и других облика пословања;
 • повезивања предузећа и других облика организовања за обављање делатности и услуга;
 • јавних предузећа;
 • приватизације;
 • спољнотрговинског система;
 • царинског система, царињења робе, царинског надзора, царинске тарифе и мера ванцаринске заштите;
 • економских односа са иностранством;
 • страних улагања;
 • донација и других облика помоћи из иностранства;
 • економског аспекта европских интеграција;
 • приступања међународним економским организацијама;
 • концесијa;
 • приватног предузетништва;
 • стечаја и ликвидације;
 • стандардизације;
 • акредитације;
 • система јавних набавки;
 • рударства;
 • енергетике;
 • нафтне и гасне привреде;
 • геолошких истраживања;
 • експлоатацијe минералних сировина;
 • сеизмологијe;
 • просторног планирања и урбанизма;
 • комуналних делатности;
 • стамбених односа и стамбеног пословања;
 • грађевинарства;
 • грађевинског земљишта;
 • трговине;
 • туризма;
 • робних резерви;
 • железничког, друмског, речног и ваздушног саобраћаја, укључујући и безбедност тог саобраћаја, облигационе и својинскоправне односе и положај страних превозника у превозу ствари и путника на територији Републике Србије;
 • система веза (поштански, телеграфски и телефонски саобраћај, радио и ТВ систем веза, други облици за пренос, предају или пријем порука у систему веза), укључујући и облигационе и својинскоправне односе у систему веза и безбедност система веза, фреквенције и друге елементе функционисања система веза;
 • пољопривреде;
 • шумарства и водопривреде;
 • здравствене заштите животиња;
 • одрживог коришћења природних богатстава;
 • заштите животне средине;
 • заштите природе;
 • интелектуалне својине;
 • метрологије;
 • хидрометеорологије;
 • здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе;
 • заштите потрошача;
 • задругарства, као и друге послове из области привреде.


 • Телефон: +381 11 3617 712

  e-mail: sinisa.kukic@gov.rs