Насловна » Структура » Сектор за управу, рад и јавне службе

Сектор за управу, рад и јавне службе

Сeктoрoм рукoвoди пoмoћница дирeктoрa Рaнкa Вуjoвић, диплoмирaни правник.

Дeлoкруг рaдa

Сектор за управу, рад и јавне службе обавља нормативне послове, односно послове праћења стања и послове који се односе на обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења у области:

 • система државне управе и организације и рада министарстава и посебних организација;
 • радних односа у државним органима;
 • реформе државне управе;
 • безбедности Републике Србије и њених грађана;
 • безбедности, режима и контроле прелажења државне границе, азила, миграције, реадмисије;
 • боравка странаца;
 • држављанства;
 • путних исправа;
 • јединственог матичног броја грађана;
 • личних карата;
 • пребивалишта и боравишта грађана;
 • јавног реда и мира;
 • окупљања грађана;
 • безбедности саобраћаја на путевима;
 • оружја и муниције;
 • експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;
 • заштите од пожара;
 • развоја и унапређење кадрова у Секретаријату;
 • радних односа и запошљавања у земљи и иностранству и материјалног обезбеђења за случај привремене незапослености;
 • штрајка;
 • зарада и осталих примања из радног односа;
 • безбедности и здравља на раду;
 • синдикалног организовања;
 • управног поступка и управног спора;
 • матичних књига;
 • печата;
 • информатике, као и друге послове из области управе и рада.

  Сектор за управу, рад и јавне службе обавља и послове у области:

 • социјалне заштите;
 • породичноправне заштите;
 • породице и деце;
 • брака;
 • пензијског и инвалидског осигурања;
 • матичне евиденције;
 • борачке и инвалидске заштите;
 • права бораца, војних инвалида и породица палих бораца;
 • научноистраживачке делатности;
 • просвете;
 • ученичког и студентског стандарда;
 • омладине;
 • физичке културе;
 • спорта;
 • јавног информисања;
 • културе и уметничког стваралаштва;
 • заштите културних добара;
 • задужбина, фондација и фондова;
 • здравствене заштите;
 • здравственог осигурања;
 • производње и промета лекова, отрова и других опасних материја, односно опојних дрога;
 • санитарног надзора (у даљем тексту: област јавних служби), као и друге послове из области јавних служби.


  Телефон: +381 11 3617 577

  e-mail: ranka.vujovic@gov.rs